ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αυτό είναι το νέο Καταστατικό του ΠΑΣΙΑΜΕΙ το οποίο εγκρίθηκε από τα μέλη της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2018, εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου [ΓΑΚ 5166/2019, ΕΑΚ 36/2019] και το οποίο τροποποίησε το αρχικό καταστατικό της ΕΝΙΑΜΕΙ που είχε εγκριθεί από την Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 1988, και το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3852/1988 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με Α.Α. 16407/30-11-1988 στα βιβλία σωματείων.

Άρθρο 1:  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» το οποίο είναι Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση και, διέπεται από το Καταστατικό αυτό, το Νόμο 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 1746/1988 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ

          Σκοποί του Σωματείου είναι :

1._ Η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των κοινών ηθικών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

2._ Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και- διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των ιδιοκτητών αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την γενίκευση της συμμετοχής των επαγγελματιών του κλάδου στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσα από αυτές, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

          3._ Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους, καθώς και η διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών επάνω στα προβλήματα αυτά,

4._ Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τα μέλη και η υποστήριξή τους καθώς και η ενθάρρυνση και η προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, των επαγγελματικών και των ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

5._ Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, η ενημέρωσή τους για τα θέματα του κλάδου τους καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών.

6._ Η ποιοτική αναβάθμιση της μουσικής, εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

7._ Η διάδοση και προαγωγή της μουσικής Τέχνης με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα των Ελλήνων συνθετών.

8._ Η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ                                                       

Οι σκοποί του Σωματείου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθούν με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο,

Ειδικότερα το Σωματείο:

1._ Απευθύνεται στις δημόσιες και δημοτικές αρχές και σε κάθε είδους οργάνωση προκειμένου να προωθήσει ζητήματα που άπτονται των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και να βοηθήσει στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών.

2._ Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και την περιφρούρηση των συμφερόντων των μελών.

3._ Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο.

4._ Επιδιώκει να εκπροσωπηθεί σε συμβούλια, κρατικές επιτροπές, Οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προωθηθούν θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

5._ Εκδίδει βιβλία και κάθε είδους έντυπα επαγγελματικού ή μουσικού ενδιαφέροντος και ενισχύει έντυπα που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της.

6._ Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών .

7._ Μετέχει οργανικά σε ανώτερες, ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

8._ Διοργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, συναυλίες, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, κάθε μορφής εκδηλώσεις και γιορτές, τόσο με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων όσο και με την υποστήριξη της τεχνολογίας, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση των μουσικών πραγμάτων στην Ελλάδα. Κάθε τέτοια διοργάνωση μπορεί να γίνει μόνο από το σωματείο ή σε συνεργασία του σωματείου με ελληνικούς, διεθνείς και κρατικούς οργανισμούς. Θέτει υπό την αιγίδα του ανάλογες διοργανώσεις.

9._ Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό και τον εμπλουτίζει με τα απαραίτητα μέσα. Διατηρεί εντευκτήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα συναυλιών.

10._  Μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.

11._  Συμμετέχει σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα

12._  Ιδρύει χορωδίες, ορχήστρες, κάθε μορφής μουσικά σύνολα, μόνιμα ή προσωρινά ή συμμετέχει στην ίδρυση και διατήρηση τέτοιων συνόλων με άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Άρθρο 4: ΕΔΡΑ

          Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα. Η έδρα μεταβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 5: ΜΕΛΗ

          Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά μέλη (εφεξής: μέλη) και σε επίτιμα μέλη

        1._ Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι νόμιμης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

        2._ Μπορούν επίσης να εγγραφούν μέλη της Ένωσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., συνεταιρισμών, Ι.Κ.Ε. ή οιαδήποτε άλλης μορφής νομικό πρόσωπο) που στο όνομά τους έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Ως εκπρόσωπος γίνεται δεκτός οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από το Νομικό πρόσωπο (α) εφόσον βάσει του καταστατικού του ή / και εκ του νόμου μπορεί να δεσμεύει το Νομικό πρόσωπο με την υπογραφή του (β) εφόσον ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτηρίου.

3._ Κάθε Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να προτείνει έναν εκπρόσωπό του ανά μία άδεια ίδρυσης, ως μέλος.

Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άρθρο 6: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1._ Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου, υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία δηλώνει την περί εγγραφής βούλησή του, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του όλων των διατάξεων του καταστατικού και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων του άρθρου 5. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας), η διεύθυνση της κατοικίας του και η διεύθυνση του μουσικού Εκπαιδευτηρίου του, καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Εάν το υποψήφιο μέλος εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου και η ακριβής ιδιότητα του εκπροσώπου του.

2._ Στην αίτηση επισυνάπτονται α) το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια ίδρυσης του μουσικού Εκπαιδευτηρίου του υποψήφιου, β) τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου εάν αυτός εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο

3._ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποχρεούται με απόφασή του να δεχτεί την αίτηση, μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Νόμου 1712/1987.

4._ Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται και η εγγραφή στο μητρώο των μελών γίνεται αμέσως μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από την τελεσιδικία της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

5._ Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

6._ Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Α._ Όλα τα (τακτικά) μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Κάθε (τακτικό) μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1._ Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

2._ Να εκλέγεται ως μέλος των διοικητικών και λοιπών καταστατικών οργάνων και επιτροπών του Σωματείου και ως αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες ανήκει το Σωματείο.

3._ Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών καθώς και άλλων εγγράφων που το αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των υποθέσεων του Σωματείου και των προβλημάτων του κλάδου.

Β._ Κάθε επίτιμο μέλος του σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1._ Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

2._ Τα ίδια με τα τακτικά μέλη που αναφέρονται στο παρόν άρθρο Α.3.

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α._ Κάθε (τακτικό) μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1._ Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ένωσης και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2._ Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ένωσης και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

3._ Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του και της Διοίκησής του και

4._ Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό.

Β._ Κάθε επίτιμο μέλος του σωματείου έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο: Α1 προαιρετικά, Α2 και Α3 υποχρεωτικά. Δεν έχει οικονομική υποχρέωση.

Άρθρο 9: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

1._ Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν στο ταμείο:

α) την εφ’ άπαξ υποχρεωτική εισφορά κατά την εγγραφή τους

β) την ετήσια τακτική υποχρεωτική εισφορά

γ) τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που καθορίζονται από το Δ.Σ. και υπόκεινται στην δυνατότητα τροποποίησης ή απόρριψης από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. Οι εισφορές αυτές δικαιολογούνται μόνο όταν πρέπει να αντιμετωπιστούν έκτακτες δαπάνες για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.

2._ Το Δ.Σ. αποφασίζει για το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της ετήσιας τακτικής εισφοράς και της τυχόν έκτακτης εισφοράς . Η επόμενη Γ.Σ. μετά από πρόταση 2/5 και με πλειοψηφία 3/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να τροποποιήσει ή να απορρίψει τις αποφάσεις του Δ. Σ. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται απέναντι στα μέλη που κατέβαλαν την εισφορά με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του καταστατικού.

3._ Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την ετήσια τακτική εισφορά το αργότερο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4._ Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

Άρθρο 10: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1._ Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, μετά από δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαγραφή του από το μητρώο των μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τις καθυστερούμενες υποχρεωτικές εισφορές (τακτικές ή έκτακτες) μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

2._ Κάθε μέλος που συνταξιοδοτείται διαγράφεται από τα μητρώα των τακτικών μελών και ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 11: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1._ Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών μπορεί, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/5 των μελών του Σωματείου, να αποφασίζει αιτιολογημένα την διαγραφή κάποιου μέλους:

α) Αν έχει πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σωματείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού

β) Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη τις υποχρεωτικές του εισφορές προς το Σωματείο.

γ) Αν απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

δ) Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ν. 1712/1987

ε) Αν ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου ή παραβαίνει τις διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων ή του καταστατικού ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης

στ) Αν η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου.

ζ) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2._ Το μέλος για το οποίο γίνεται εισήγηση διαγραφής καλείται με συστημένη επιστολή να εμφανιστεί στη Γενική Συνέλευση και να αναπτύξει τις απόψεις του για τις παραβάσεις που του αποδίδονται κατά την προηγούμενη παράγραφο. Κατά την ψηφοφορία δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Αν το μέλος δεν εμφανιστεί στη Γενική Συνέλευση, η απόφαση περί διαγραφής του τού κοινοποιείται με συστημένη επιστολή.

3._ Σε περίπτωση διαγραφής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ, 7 του Γ. 1712/1987, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία που συνήλθε η Γενική Συνέλευση, αν ήταν παρόν, ή αλλιώς, από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά το διάστημα της προθεσμίας αυτής και μέχρι τελεσιδικίας της απόφασης του Δικαστηρίου, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 12: ΠΟΡΟΙ

1._ Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι εισφορές των μελών, όπως καθορίζονται από το άρθρο 9 του καταστατικού

β) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις, συναυλίες, γιορτές, εκδόσεις κλπ.

ε) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2._ Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

3._ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του Σωματείου προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 1712/1987.

4._ Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 13: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανά του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 14: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1._ Τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη της.

2._ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:                                     

α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει το Σωματείο, ελέγχει την δράση τους και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο.

β) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος το Σωματείο ή τη διαγραφή από αυτές, και ορίζει την κύρια Οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, και ορίζει τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.               

ε) Δικαιούται να τροποποιεί την απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους της κάθε μορφής οικονομικής εισφοράς.

στ) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

ζ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου.

η) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Σωματείου καθώς και για θέματα που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων του Σωματείου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

θ) Αποφασίζει περί διαγραφής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του καταστατικού,

ι) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.

ια) Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

Άρθρο 15: ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1._ Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα της ή όπου αλλού ορίσει το Δ.Σ., το νωρίτερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

              Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο ορίζει, και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία αναρτάται στην Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Σωματείου και στην σχετική Σελίδα στα Μέσα  Κοινωνικής Δικτύωσης και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Στην κρίση της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τίθενται οπωσδήποτε τα εξής θέματα:
α) απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ισολογισμός για την οικονομική χρήση που έληξε και προϋπολογισμός της επόμενης, γ) έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

              Με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. η επόμενη Τακτική Συνέλευση προβαίνει και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

2._ Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών με γραπτή αίτησή τους η οποία θα περιέχει και τα θέματα της συζήτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα μέρες αφότου υποβλήθηκε η αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τους αιτούντες ύστερα από εξουσιοδότηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 Α.Κ.

3._ Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία, την ώρα της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4._ Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.                

               Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 16: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1._ Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2._ Για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται απαρτία των μισών (1/2) ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3._ Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνέλευσης είναι φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή  ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

4._   Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αποφασίζει η Συνέλευση ή όταν αναφέρεται:

α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις και την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στη τριτοβάθμια Οργάνωση.

β) σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις και την επιλογή της κύριας από αυτές και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής

γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση

δ) σε προσωπικά ζητήματα, και

ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό

5._ Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτήσει μέλος κάποιον τρίτο, μέλος ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.

6._  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιπρόεδρος. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.

7._ Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης, εκτός εάν το θέμα τεθεί κατά την έναρξη της Συνέλευσης από το 1/3 των παρόντων μελών.

8._ Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον ψηφολέκτη. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των όσων συζητήθηκαν και φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης.

Άρθρο 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

            1._ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από  επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τρία έτη κατά τις παρακάτω διατάξεις:

2._ α) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει την νομιμότητα κάθε αιτήσεως, ανακηρύσσει τις Υποψηφιότητες και συντάσσει τα ψηφοδέλτια.

γ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

3._ Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου, ή όπου αποφασίσει το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

4._ Εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης (μέχρι επτά). Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Άρθρο 18: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1._ Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους, συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Εκπρόσωπο Δημοσίων Σχέσεων.

2._ Εάν δεν επιτευχθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και μετά από την δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η ανάδειξη, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε και εκλέγεται στο αξίωμα το μέλος που πλειοψήφησε σχετικά.

3._ Μέχρι το νέο διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναλάβει καθήκοντα, το παλιό εξακολουθεί να χειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Ένωσης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

        1._ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματός του του Αντιπροέδρου, και του Γεν. Γραμματέα, ή όταν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Η πρόσκληση που μπορεί να είναι και προφορική, κοινοποιείται 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

          2._ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα (εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα μέλη. Αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτή του.

3._ Όταν ο αριθμός των μελών τού διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

4._ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει συνεχές κώλυμα και αντικαθίσταται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

5._ Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος  του Προέδρου, του Ταμία ή του Γενικού Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμπληρώσει τον αριθμό των συμβούλων, εκλέγει νέο μέχρι την λήξη της θητείας με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1 και 2 του παρόντος.

6._ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίσει αν η απόφαση που πρόκειται να παρθεί αφορά την σύναψη δικαιοπραξίας ή την έγερση αγωγής ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου αφενός και του μέλους αυτού αφ’ ετέρου ή του συζύγου του ή συγγενή του μέχρι και τρίτου βαθμού.

Άρθρο 20: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ

            1._ Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται  τις υποθέσεις και την περιουσία του και κατευθύνει τη δράση της στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών

Ειδικότερα:

α) Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίησή της.

β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της Ένωσης και την άσκηση των λειτουργιών της.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, τις αμοιβές και τις αντιμισθίες τους.

δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογι­σμούς και απολογισμούς διαχείρισης και τους υποβάλλει, μετά από έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής, στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

στ) Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ένωσης, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών που στρέφονται κατά της Ένωσης, καθώς και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση από αυτό.

ζ) Συνάπτει κάθε είδους δικαιοπραξίες που αφορούν τα συμφέροντα της Ένωσης.

          2._ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα μέλη του, τα οποία ορίζονται με ειδική απόφαση.

3._ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά. Τα έξοδα αυτά αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4._ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο και τα μέλη της για ζημιές που δημιουργήθηκαν από αμέλειά τους. Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει με την έγκριση του απολογισμού του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

        1._ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το συγκαλεί σε συνεδρίαση, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εισηγείται σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ένωσης.

2._ Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3._ Εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Διεθνή, της Τοπικής αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις σχέσεις του Σωματείου με αυτά.

4._ Συνάπτει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ένωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

5._ Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

6._ Υπογράφει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και με τον Ταμία κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή και γενικά εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες της τις σχέσεις και αναφορές.

7._ Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ένωσης και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείρισή του.

8._ Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 22: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

            1._ Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ένωσης, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και παρίσταται μαζί με τον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου.

2._ Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ένωσης και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια την εισηγείται στη Γενική Συνέλευση.

3._ Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

        1._ Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και των πληρωμών.

Ειδικότερα ο ταμίας:

α) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και τις επιταγές, τις αποδείξεις είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) 1. Φροντίζει για το άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Σωματείου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

  1. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση στους ως άνω λογαριασμούς και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Σωματείου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις εντολές που λαμβάνει και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
  2. Μπορεί να προβαίνει σε ανάληψη από τους λογαριασμούς του Σωματείου, από ταμείο ή με την χρήση τραπεζικής κάρτας, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €) τον μήνα χωρίς άλλη απόφαση ή υπογραφή μέλους του Δ.Σ. ενημερώνοντας εντός της ιδίας ημέρας το Δ.Σ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  3. Μπορεί να προβαίνει με ηλεκτρονικό τρόπο (e-banking) σε οποιαδήποτε πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων, εκτελώντας σχετική απόφαση του Δ.Σ., ενημερώνοντας εντός μίας ώρας το Δ.Σ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και προωθώντας το σχετικό παραστατικό της τράπεζας.

γ) Συντάσσει στην αρχή κάθε τριμήνου κατάσταση εσόδων εξόδων την οποία υποβάλλει στο διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ένωσης και τηρεί το Βιβλίο Ταμείου.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ένωση.

ε) Φροντίζει και επιμελείται την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.

στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Σωματείου.

2._ Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        1._ Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού που εφαρμόζεται ανάλογα, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία τριών ετών που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

               2._ Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και επιμελείται του έργου της. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3._ Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης.

4._ Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ένωσης θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

5._ Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η Ελεγκτική Επιτροπή διεξάγει καθολικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε.

6._ Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τον ισολογισμό και τον απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη και σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

7._ Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της, ή το Δ.Σ. του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση.

8._ Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις  παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

9._ Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 3 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση των υπολοίπων δύο μελών και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο.

Άρθρο 25: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1._ Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Σωματείου για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το Καταστατικό του Σωματείου, να αποφασίσει για την διάλυση του Σωματείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτική Επιτροπής.

2._ Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη  και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού.

3._ Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της  Εφορευτικής Επιτροπής.

4._ Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.

5._ Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

6._ Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

7._ Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. Η εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

8._ Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο. Εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, απομακρύνει οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο ή οποιονδήποτε δημιουργεί προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που προκύπτει κατά την ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου, για να βοηθηθεί στο έργο της.

9._ Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και πάνε διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 17 για τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

10._ Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

Άρθρο 26: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

        1._ Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις στις οποίες είναι μέλος η Ένωση εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 17 του Καταστατικού που εφαρμόζεται ανάλογα.

2._ Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται από τα καταστατικά τους και το νόμο 1712/1987.

3._ Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανάκλησης των τακτικών μελών.

Άρθρο 27: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

            1._ Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη μόνο εάν προηγούμενα πάρθηκε ειδική γι’ αυτήν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από εντολή του Προέδρου ο Ταμίας μπορεί να δαπανήσει μέχρι 500 €. Η δαπάνη αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η δαπάνη δεν εγκριθεί ευθύνεται προσωπικά ο Πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού που εφαρμόζεται ανάλογα.

2._ Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στο Καταστατικό.

Άρθρο 28: ΒΙΒΛΙΑ

1._ Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθ­μητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, η ταμειακή ενημέρωσή του καθώς και η επωνυμία του Ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτηρίου του.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

2._ Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ένωσης επιβάλλει, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και όσα άλλα βιβλία ή παραστατικά στοιχεία επιβάλλουν οι διατάξεις άλλων νόμων.

3._ Τα μέλη της Ένωσης, καθώς και οι υπερκείμενες Οργανώσεις στις οποίες ανήκει η Ένωση έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 29: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1._ Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 2.

Άρθρο 30: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1._ Το Σωματείο διαλύεται:

α)  Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι.

β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 2.

2._ Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται με την εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Σωματείου μεριμνά για την κοινοποίηση στο Πρωτοδικείο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της.

3._  Όταν το Σωματείο διαλυθεί τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τον Νόμο. Για την τύχη της περιουσίας της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που παίρνει την απόφαση της διάλυσης. Σε καμμιά περίπτωση η περιουσία του Σωματείου δεν διατίθεται στα μέλη της.

Άρθρο 31: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσης του Σωματείου και στο κέντρο έχει παράσταση φάρου που ακτινοβολεί μουσικές νότες.

Άρθρο 32: ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Το Σωματείο αναγνωρίζει δωρητές όσους προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, αξίας έως 1.000 €, ευεργέτες δε όσους προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη που υπερβαίνουν σε αξία τα ποσά αυτά.

Άρθρο 33: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1._ Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/1987 και οι διατάξεις περί σωματείων του Α.Κ.

2._ Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού με πνεύμα προσήλωσης στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

3._ Αν ανακύψει θέμα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 34: ΕΓΚΡΙΣΗ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 34 άρθρα.

Διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα μέλη της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2018 η οποία συνεκλήθη στην έδρα του Σωματείου, Κύπρου 61, Χαλάνδρι, και η οποία τροποποίησε το καταστατικό που είχε εγκριθεί στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 1988, στην οδό Ευρώτα 18 και το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3852/1988 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με Α.Α. 16407/30-11-1988 στα βιβλία σωματείων.

Το Καταστατικό αυτό θα ισχύσει από την ημερομηνία της τροποποίησης του.