Εγγραφή μελών

Τα άρθρα 5 και 6 του Καταστατικού της ΠΑΣΙΑΜΕΙ ορίζουν ποιος μπορεί να γίνει μέλος και με ποιον τρόπο (Περιληπτικά) :

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν (1) φυσικά πρόσωπα και (2) εκπρόσωποι νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι νόμιμης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ωδείου ή Μουσικής Σχολής).

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου, υποβάλλει (έγγραφη) Ηλεκτρονική Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία δηλώνει την περί εγγραφής βούλησή του, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του όλων των διατάξεων του καταστατικού. Ταυτόχρονα συνυποβάλλει Δήλωση Συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Στην αίτηση επισυνάπτονται
α) το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται
η άδεια ίδρυσης του μουσικού Εκπαιδευτηρίου του υποψήφιου,
β) τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου, εάν αυτός εκπροσωπεί
νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), καθώς και
γ) το αποδεικτικό πληρωμής της ετήσιας Συνδρομής. [όχι υποχρεωτικό ακόμα]


Παρακαλώ να τα έχετε έτοιμα σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, jpg) καθώς συμπληρώνετε την Αίτηση.

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής μέλους και δήλωση συγκατάθεσης (σύνδεσμος για Google Forms)

Τραπεζικός Λογαριασμός : Θα αναρτηθεί σύντομα
Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας εν τω μεταξύ!